Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

terug naar overzicht

Maandag, 31 juli 2017

Hierbij het verslag van de algmene ledenvergadering 2017

Algemene Leden Vergadering
E.H.V.
2017

1.Opening
1.1 Voorzitter opent de vergadering om 20:08 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom..
Hierna vraagt de voorzitter om een moment stilte voor hen die ons zijn ontvallen.

2.Vaststellen definitieve agenda.
2.1 Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.Mededelingen voorzitter.
3.1 Vz. Deelt mede dat de vereniging geen levende ereleden meer heeft.

4.Notulen Algemene Leden Vergadering 2016
4.1 Notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen.

5.Financieel overzicht.
5.1 Financieel overzicht wordt uitgedeeld.
5.2 Hr. Bierens vraagt wat het verschil is tussen de kas activa en kas passiva?
Penningmeester geeft aan dat dit de inkomsten en uitgaven zijn geweest.
5.3 Hr. Bierens vraagt hoeveel leden wij hebben?
Vz. geeft aan dat de secretaris daar later op terug komt.
5.4 Nadat er geen verdere vragen zijn wordt het financieel overzicht goedgekeurd.

6.Verslag Kascontrole commissie.
6.1 Hr. Langenhuijsen leest verslag voor en verzoekt om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Wat ook gebeurt.

7.Verkiezing bestuur.
7.1 Alvorens over te gaan tot de verkiezing bedankt de Vz. Martien v Stekelenborg Jr. voor zijn inzet en geeft aan dat Martien nog het wedstrijd seizoen tot en met Reeuwijk af zal maken. Wij zullen in Reeuwijk formeel afscheid nemen van Martien.
7.2 Vz. geeft aan dat ook de Hr. Heusdens welke vandaag niet aanwezig kon zijn door het bestuur is bedankt voor zijn gedane werk voor de vereniging.
7.3 Alle aftredende en nieuwe bestuursleden worden per acclamatie unaniem her/ gekozen.
7.4 Samenstelling bestuur per 24-05-2017:
Vz. Cees van Berlo
Secretaris Arno Hendriks
PenningmeesterBert de Wit
Ledenadministratie/WebsiteAnthony Verberkt
WedstrijdcommissieVacant
WedstrijdcommissieMartien v. Stekelenborg Sr.
Werkgroep viswaterbeheerMarcel Verrijdt
Karper commissieGerwin v.d. Wiel.
AlgemeenVacant


Loterij en Pauze

8.Huldiging jubilarissen..
1 x 50 jaar aanwezig
1x 40 jaar aanwezig
6 x 25 jaar 2 aanwezig
8.1 Vz. bedankt jubilarissen en reikt de speldjes en bloemen uit.

9.Verkiezing kascontrolecommissie.
Na oproep gelukkig weer 3 leden.
Hr. J. v. Stekelenborg
Hr. T. Langenhuijsen
Hr. R. Huibers

10.Wedstrijd/Karper commissie.
10.1 Vz. Karper commissie geeft aan dat de 4 wedstrijden van vorig jaar een groot succes zijn geweest en dat we dit jaar een dubbele competitie hebben met 9 wedstrijden. Ook nu was na het openstellen de competitie binnen enkele dagen gevuld.
10.2 Vz. wedstrijd commissie geeft aan dat we dit jaar 5 wedstrijden en dat men nog kan inschrijven.

11.Contributie 2017 .
11.1 Vz. geeft toelichting op de ALV van ZWNL, en dat er op 14 juni een nieuwe ALV plaatsvindt in verband met een te kort aan geldige stemmen om een wijziging formeel te kunnen doorvoeren. Omdat Sportvisserij NL mogelijk in 2019 de contributie pas gaat verhogen vraagt de Vz. toestemming om de contributie eventueel op te hogen met het bedrag wat ZWNL gaat ophogen.
Vergadering gaat akkoord.
11.2 Secretaris geeft aan hoeveel leden wij op dit moment hebben en met hoeveel leden wij vorig jaar zijn geƫindigd(per 10 oktober). Hij geeft aan dat het ernaar uitziet dat we dit jaar wederom een ledengroei krijgen.

12.Rondvraag..
12.1 Hr. Huibers.
Wat is er bekend over Eckerswijer?
Vz. geeft aan dat dit moeilijk blijft en dat dit voer voor juristen is. De huurovereenkomst is verlengt, de vijver is op 2 plaatsen bereikbaar. Wij kunnen door goede contacten van Gerwin onze karper wedstrijden daar doen.
12.2 Hr. Daams en Hr. Volker en Hr Bierens.
De werkzaamheden aan de Gender zijn klaar, is er zicht op wanneer er vis wordt uitgezet?
Vz. Geeft aan dat dit een Snoek/ Voorn moet gaan worden en dat de planning is dat er eind 2017 weer vis wordt uitgezet.
12.3Hr. Bierens
Waar moet het icoontje van de nacht vergunning komen?
Gerwin legt dit aan Hr. Bierens uit en laat het even zien. vraagt waarom onze worden.


13.Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng sluit de voorzitter om 21:37 uur de vergadering.
Opgemaakt op 25-05-2017

Voorzitter:Notulist:
C.J.A.M. van BerloA.G.M. Hendriks